Khach sạn Thu HiềnKhach sạn Thu Hiền

Dịa chỉ: 69 Phan Bội Chau, Phường 1, Da Lạt

Tel: 063 3821311

Email: khachsanthuhien@gmail.com

Website: hotel84.com/da-lat/khach-san-thu-hien.html

Số phong:

var num_image = 10khach sạn dien bien Thu Hiền la khach sạn dạt tieu chuẩn do Sở Du Lịch Thương Mại chứng nhận. Dến với Thu Hiền quy khach sẽ hoan toan hai long về dịch vụ va gia cả của chung toi. Cac phong của khach sạn co trang bị Ti Vi Truyền Hinh Cap, may tắm nước nong, hoa trang tri, co dịch vụ diểm tam va bao chi.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 Phong dược trang bị mới 100% với cac trang thiết bị hiện dại:

 

- Giường gỗ xoan dao

 

- Nệm cao cấp Han Quốc

 

- Ra trắng 100%                                                             

 

- Ti vi man hinh phẳng

 

- Tủ lạnh 70 lit

 Phong tắm: trang bị mới 100%: vach kinh cường lực ngan giữa phần kho va ướt trong phong tắm, tạo vẻ sang trọng, hiện tại va tiện nghi của khach.

Gia cả binh dan chỉ từ 200.000d/phong dap ứng dược nhiều dối tượng khach trẻ, nang dộng:

 

-          Khach di cong tac (co hoa dơn dỏ, linh dộng)

 

-          Khach la can bộ cong nhan vien di nghỉ mat

 

-          Khach học sinh, sinh vien

 

-          Gia dinh

 

-          Nhom bạn trẻ

 

-          Việt kiều tham que hương…

 Dặt ngay

 

 

Write a comment

Comments: 0